План за действие за опазване на татарско диво зеле за периода 2024-2033 г. в България

Снимка:

Дейности по проекта

  1. Изготвяне и съгласуване на задание за разработване на План за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019-2028 г.
  2. Изготвяне на План за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria)
  3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
  4. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Crambe tataria (Sebeok)

Снимка:

Татарско диво зеле

Crambe tataria (Sebeok)

Царство Plantae
Отдел Spermatophyta
Клас Dicotyledonae
Семейство Brassicaceae
Род Crambe

Татарското диво зеле е част от запазените на малка площ степни местообитания у нас. Степите са реликтни съобщества, чието разпространение постепенно намалява. Важна функция, която те изпълняват, е задържането на нутриенти. Също така степните съобщества са съставени от видове, които могат да обитават само среда с тези условия, като по този начин допринасят за биологичното разнообразие. Опазването на разнообразието от местообитания в степните екосистеми гарантира тяхната устойчивост.

План за действие за периода 2024-2033 г.

  • План за действие за периода 2024-2033 г.

Описание на вида

Татарското диво зеле е многогодишно тревисто растение с дебело месесто коренище. Стъблото му e с височина 60 – 100 (150) cm и е силно разклонено. Листата на вида са слабомесести, влакнести до почти голи, а приосновните листа са 40 cm дълги, перестонаделени. Цветовете са разположени на дълги дръжки, те са много на брой и са бели. Венчелистчетата са обратнояйцевидни, дълги 3 – 6 mm. Плодовете му са двучленни шушулчици, горното членче е кълбесто, едносеменно, а долното е цилиндрично, стерилно. Семената са кафяви, гладки.

60-100 (150) cm

Височина на стъблото

40 cm

Приосновни листа

Многобройни

Цветове

3-6 mm

Венчелистчетата

Разпространение и местообитания

Татарското диво зеле е разпространено в Сибир, Украйна, Румъния, Сърбия, Унгария, Словакия, Чехия и Австрия. В България се среща по Черноморското крайбрежие, Североизточна България и Дунавската равнина.

Расте на сухи, добре осветени месторастения, най-често върху льосови почви. В миналото видът се е срещал в лозя, покрайнини на ниви и покрай полски пътища.

Размножаване и биологични особености

Видът цъфти от края на април до края на юни. Опрашва се от насекоми. Размножава се само със семена, като диаспори са едносеменните шушулки. Разпространението на диаспорите става, като цялото съцветие (с узрели плодове) се разнася от ветровете и отделни части от него се отчупват.

Заплахи

Татарското диво зеле е пряко зависимо от заплахите, които влияят върху степните местообитания. Заплахите основно са свързани с интензивна селскостопанска дейност; разораване на степните местообитания; интензивна паша. Видът също бива негативно повлиян от изоставянето или урбанизирането на традиционните лозя; както и от изоставянето на пасищни територии.

Природозащитно състояние

Застрашен вид

Червена книга на Република България

Приложение №2 и №3

Закон за биологичното разнообразие

Приложение II

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Връзки

  1. Публикуван План за действие за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria Sebeok) за периода 2024-2033 г. в България на страницата на МОСВ.
  2. Първи вариант на План за действие за опазване на татарско диво зеле
  3. Формуляр за обратна връзка
  4. Форум

Нормативна база

Новини

Подобни проекти